H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Barmhartigheid- en Getuienisbediening

Ons Barmhartigheidsbediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die daadwerklike uitlewing van Christus se priesterlike bewoënheid vir armes en ander sorgbehoewendes in ons gemeente en gemeenskap, naamlik:

Voorsitter:
Jaco van Niekerk

“Die NG Kerk Berg-en-Dal is geroep om as gemeenskap van gelowiges God Drie-Enig te verheerlik, deur uit dankbaarheid vir sy genade en liefde…

in ons geloof, hoop en liefde te groei deur die onderlinge omsien na en sorg vir mekaar…

wanneer ons die Evangelie van Jesus Christus deel deur ons woorde en dade, in opregtheid en nederigheid, aan almal met wie ons hierdie tyd en omgewing deel…”

Die sorg en omgee van ons gemeente begin in ons midde, rondom die Nagmaalstafel. Hiervandaan word “die liefde en barmhartigheid van God uitgedra” na almal in nood, soos…

  • hulpverlening (alimentasie) aan lidmate wat in materiële nood beland het;
  • dienste wat deur ‘n maatskaplike werker gelewer word;
  • ondersteuning aan siekes, eensames en bejaardes in die gemeente;
  • programme by Siësta Tehuis vir Bejaardes – o.a. ‘n maandelikse biduur en programme van Jubilaté; en
  • diegene wat sterwensbegeleiding benodig en deur rousmart begelei moet word.

Die sorg en omgee van ons gemeente reik ook óór die grense van ons gemeenskap –

  • een keer per jaar vind ‘n grootskaalse insameling van klerasie & kruideniers vir behoeftiges in die stad plaas (gekoördineer deur die KMD);
  • een keer per maand word tee & toebroodjies by die Onkologie Kliniek (Nasionale Hospitaal) voorsien;
  • deurlopende betrokkenheid by die Gladstoneweg Jeugsorgsentrum;
  • ondersteuning aan die Graad 1 tot 3 Vigswesies by Atangskool; en
  • die verskaffing van etes Vrydagaande aan Bloemshelter, skuiling vir haweloses.

Vrywilligers is welkom om by ons projekte in te skakel.

Getuienisbediening

Ons Getuienisbediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die verkondiging van Gods Woord aan alle volke en nasies gestel is, in ooreenstemming met die groot opdrag van Christus self, naamlik:

“Die NG Kerk Berg-en-Dal is geroep om as gemeenskap van gelowiges God Drie-Enig te verheerlik, deur in gehoorsaamheid die Evangelie van Jesus Christus te deel deur ons woorde en dade, in opregtheid en nederigheid, aan almal met wie ons hierdie tyd en omgewing deel, asook met hulle verder weg na toe ons gelei mag word…”

Die NG Kerk Berg-en-Dal bely dat ook óns deur die Here Jesus Christus, ons Heiland en Koning, geroep is om getuies van Hom en sy Ryk te wees, toe Hy kort voor Sy hemelvaart aan sy dissipels gesê het:

“… julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees or julle kom en julle sal My getuies wees in…”

JERUSALEM”:

Ons wil in Dan Pienaar en onmiddelike omgewing hulle opsoek wat hul Christelike geloof kwytgeraak het (evangelisasie), ons wil uitreik na Sothosprekende Christene wat as bure of werknemers tussen ons kom woon het (vandaar ‘n Sondagmiddagdiens om 15:00 in Sotho), ons wil ‘n hand van vriendskap uitsteek na anderstaliges in ons strate; en ons wil uitreik na hulle wat daagliks by Prellerplein werk of sake kom doen.  Met hierdie doelstellings voor oë, wil ons literatuur versprei en programme vir morele- en vaardigheids-ontwikkeling aan volwassenes (soos Sothosprekende vroue, Dinsdagmiddae om 14:30) aanbied.

JUDEA”:

Ons wil as ‘n bevoorregte gemeente in ons Ring en stad, ondersteuning en medewerking bied aan die bediening van die Woord in minder bevoorregte gemeentes en in die middestad van Bloemfontein, deur opregte hulpverlening in geestelike of materiële sin, gebed en die lewering van professionele dienste; asook deur ‘n liefdevolle uitreik na (Sothosprekende) siekes in Universitas  hospitaal.

SAMARIA”:

Ons wil in die groter Bloemfontein-area betrokke wees by die werksaamhede van die Getuienisraad en die Skakelkomitee van ons Ring, spesifiek die Woordbediening deur die NGKA Bloemfontein-Noord en in Botshabelo (samewerking met sowel die VGKSA en die NGKA daar), deur wedersydse besoeke van lidmate, jongmense en kore en die loodsing van gesamentlike getuienisaksies.

DIE WêRELD”:

Ons wil die werk van sendelinge en sendingwerkers (onderwysers ens.) in Namibië, Zambië, Japan en Marokko ondersteun deur gebed, kommunikasie en geestelike en materiële hulp te verleen.

Ons ken jaarliks ‘n studiebeurs van R 12 000,00 of meer aan ‘n teologiese student van die NGKA (of VGKSA) toe vir sy/haar opleiding hier aan die Vrystaatse Universiteit.

Ons gebruik die jaarlikse Pinksterweek om deur ‘n interessante uitstalling in die kerksaal inligting oor hierdie aksies en ander werksaamhede aan ons lidmate te besorg.

Lidmate is welkom om by enige van hierdie aksies betrokke te raak.