H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Barmhartigheidsbediening

Voorsitter:
Jaco van Niekerk

Ons Barmhartigheidsbediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die daadwerklike uitlewing van Christus se priesterlike bewoënheid vir armes en ander sorgbehoewendes in ons gemeente en gemeenskap, naamlik:

“Die NG Kerk Berg-en-Dal is geroep om as gemeenskap van gelowiges God Drie-Enig te verheerlik, deur uit dankbaarheid vir sy genade en liefde…

in ons geloof, hoop en liefde te groei deur die onderlinge omsien na en sorg vir mekaar…

wanneer ons die Evangelie van Jesus Christus deel deur ons woorde en dade, in opregtheid en nederigheid, aan almal met wie ons hierdie tyd en omgewing deel…”

Die sorg en omgee van ons gemeente begin in ons midde, rondom die Nagmaalstafel. Hiervandaan word “die liefde en barmhartigheid van God uitgedra” na almal in nood, soos…

  • hulpverlening (alimentasie) aan lidmate wat in materiële nood beland het;
  • dienste wat deur ‘n maatskaplike werker gelewer word;
  • ondersteuning aan siekes, eensames en bejaardes in die gemeente;
  • programme by Siësta Tehuis vir Bejaardes – o.a. ‘n maandelikse biduur en programme van Jubilaté; en
  • diegene wat sterwensbegeleiding benodig en deur rousmart begelei moet word.

Die sorg en omgee van ons gemeente reik ook óór die grense van ons gemeenskap –

  • een keer per jaar vind ‘n grootskaalse insameling van klerasie & kruideniers vir behoeftiges in die stad plaas (gekoördineer deur die KMD);
  • een keer per maand word tee & toebroodjies by die Onkologie Kliniek (Nasionale Hospitaal) voorsien;
  • deurlopende betrokkenheid by die Gladstoneweg Jeugsorgsentrum;
  • ondersteuning aan die Graad 1 tot 3 Vigswesies by Atangskool; en
  • die verskaffing van etes Vrydagaande aan Bloemshelter, skuiling vir haweloses.

Vrywilligers is welkom om by ons projekte in te skakel.