H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Erediensbediening

Voorsitter:
martin laubscher

Ons Erediensbediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die amptelike verkondiging van Gods Woord gestel is, naamlik:

“Die NG Kerk Berg-en-Dal is geroep om as gemeenskap van gelowiges God Drie-Enig te verheerlik deur Hom te aanbid en vreugdevol te loof onder die suiwer bediening van sy Woord en die sakramente in ons eredienste.”

In ons eredienste staan die verkondiging van die Woord en bediening van die sakramente sentraal, streef ons na ‘n eietydse Gereformeerde liturgie en gebruik ons die Liedboek van die Kerk (2001). Ons eredienste reflekteer die seisoene van die kerkjaar, met in die eerste helfte van die jaar (Epifanie, Lydenstyd en Paasfees) ‘n preekreeks uit een van die vier Evangelies en in die tweede helfte van die jaar (Koninkrykstyd) ‘n preekreeks uit die Ou Testament. Twee spesiale reekse dienste word tydens die Week van Gebed (einde Januarie) en tydens die Pinkstertyd (tussen Hemelvaart en Pinkstersondag) gehou.

Die sakrament van die doop word op die eerste Sondag van elke maand bedien (of soos deur doopouers versoek) en die Nagmaal sewe keer per jaar (soos op die almanak aangedui).

Op ‘n gewone Sondag is daar 4 eredienste by Berg-en-Dal: soggens (09:30) in die kerk en tergelykertyd ‘n gesinsdiens in die saal (gesinne met kinders tot Gr. 4); ‘n Sothodiens om 15:00 en ‘n aanddiens om 18:00.

Ons is geseënd met ‘n baie goeie orrel en ‘n uitmuntende orrelis, Johan Cromhout.

Aanddienste het ‘n intieme, meer informele karakter en met ‘n spesifieke tema (gereël deur die onderskeie bedieninge).  Elke laaste Sondagaand van die maand word ‘n diens van Woord en Gebed (Taizé) gehou.

Lidmate is by enige erediens welkom en kan betrokke raak in die beplanning daarvan, die bring van blomme, verwelkoming by deure, voorafsang, ons instrumentegroep, voorleeswerk en CD-opnames van preke.