H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Jeugbediening

Voorsitter:
Eduard Loots

Ons Jeugbediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die bediening van die Woord aan ons dooplidmate, katkisante, belydenisgroepe, matrieks en studente gestel is, naamlik:

“Die NG Kerk Berg-en-Dal is geroep om as gemeenskap van gelowiges God Drie-Enig te verheerlik deur… in ons geloof, hoop en liefde te groei deur die persoonlike en gesamentlike bestudering van sy Woord en ons Christelike belydenis, en die onderrig daarvan aan ons kinders, wanneer ons die Evangelie van Jesus Christus met hulle deel deur ons woorde en dade, in opregtheid en nederigheid… en ons daagliks volgens die eise van Gods Woord leef…”

Berg-en-Dal se Jeugbediening is gerig op die nagenoeg 280 dooplidmate en jongmense onder twintig jaar oud – dit is 24% van ons gemeente!  Ons werk vanuit die beloftes van God in sy genadeverbond met ouers en die gesamentlike verantwoordelikheid wat dit vir húlle en vir ons as gemeente meebring.  Daarom vorm kategese op Sondae die hart van ons jeugsorg en speel dit ’n onmisbare rol in die begeleiding van ons kinders tussen die doopvont en die Nagmaalstafel.

  • Kategese: Sondagoggende ná die Gesinsdiens (09:30-10:00) in die saal, word kategese aangebied vir kleuters en laerskoolkinders (Grade 1 tot 4); en ná die erediens in die kerk, vir senior katkisante (Grade 5 tot 11).  Elke jaargroep word in twee kleingroepe verdeel sodat daar nie meer as tien of twaalf kinders per kategeet is nie.  Ons katkisasie word in pragtige, doelmatige lokale aangebied, waarvan almal na ’n betekenisvolle plek in die Bybelverhaal vernoem is.  Die Graad 10 en 11’s (Belydenisgroep) word op ’n tweejaarlikse rotasiebasis deur die leraars gelei.  Vir meer besonderhede oor ons benadering tot kategese of enige kontakbesonderhede van die kategete.

‘n Gemeente soos Berg-en-Dal, naasliggend aan ’n groot Laerskool en Hoërskool en wat oor baie jare ook bande met die Universiteit van die Vrystaat én die Teologiese Fakulteit daar opgebou het, heg groot waarde aan die onderwys van ons kinders en jongmense. Daarom vind daar gereelde ontmoetings met skoolhoofde en ander bestuurslede plaas, en word ’n jaarlikse wydingsdiens in Januarie vir die leerders en personeel van Laerskool Willem Postma plaas. Gereelde optredes van die leraars vind ook by Hoërskool Sentraal plaas.