H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Ondersteuningsbediening

Ons Ondersteuningsbediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die nodige middele vir die bediening in Berg-en-Dal gestel word, naamlik:

VOORSITTER DIENSVERHOUDINGE
MARTIE BLOEM

“Die NG Kerk Berg-en-Dal is geroep om God Drie-Enig te verheerlik om ons hiertoe in staat te stel –
deur verkondiging, toerusting, administrasie en bestuur, sonder ons onder leiding van die Heilige Gees, lidmate af om in die ampte van leraars, ouderlinge en diakens te dien of om sekere funksies te vervul…”

Eiendomme Voorsitter:
Jankie Botha
VOORSITTER GELDSAKE
ELSA PIENAAR

Ons Ondersteuningsbediening bestaan uit drie komitees wat ten nouste saamwerk en wat aldrie ook in die Bestuurs- en kerkraad deur hul voorsitters (ouderlinge) verteenwoordig word – te wete:

Diensverhoudinge:

Vir die effektiewe verloop van sake in Berg-en-Dal is daar ‘n bekwame, toegewyde en gelukkige personeelkorps nodig.  Dié bestaan uit die leraars, orrelis, jeugwerker, skriba/kassier, koster en drie terreinpersoneellede.

Ons Komitee vir Diensverhoudinge sien toe dat personeellede behoorlik indiensgeneem, effektief aangewend en voldoende vergoed word.  Goeie onderlinge kommunikasie en gesonde dissiplinêre prosedures moet gehandhaaf word.

Eiedomme:

Berg-en-Dal beskik oor ‘n doelmatige kerkgebou, ‘n mooi en ruim kerkterrein, ‘n gerieflike sentrum en kantoor, genoeg kategeselokale, ‘n geskikte pastorie in Ladysmithstraat en ‘n nuwe kombi.  Ons kerkterrein en gebouekompleks word in die eerste instansie gebruik om aan die gemeente ‘n ruimte te bied waar die Here God aanbid, geloof en gedien kan word; waar ons as belydende- en dooplidmate in en deur die Woord onderrig en toegerus kan word; waar die gemeente as gemeenskap van gelowiges feestelik saam met mekaar kan verkeer; en waar, uiteindelik, lidmate ook ‘n laaste rusplek in ons Gedenkmuur kan kry.  Die fasiliteite van Berg-en-Dal is ook tot beskikking van lidmate vir hul persoonlike gebruik, byeenkomste van die NG Kerk in breër verband en aan die breër publiek – in laasgenoemde geval by wyse van ‘n basiese huurooreenkoms.

Die Eiendomskomitee sien toe dat ons terrein en gebouekompleks as ‘n bate vir die gemeente bestuur word, behoorlik instandgehou verder ontwikkel word.  Ons koster is ook lid van die komitee.

Vir ‘n bespreking van ons lokale, kontak die kerkkantoor.

Geldsake:

Berg-en-Dal is geseënd om in ‘n bevoorregte woonbuurt en gemeenskap van Bloemfontein geleë te wees.  Boonop inspireer die Here elke jaar ons lidmate om hul verantwoordelikhede jeens die instandhouding van die erediens en ons bediening hier plaaslik en in ‘n breëre gemeenskap.

Die basiese bron vir ons inkomste is die maandelikse dankoffers van lidmate.  Hierdie dankoffers word op een van drie maniere ingebring: deur die koevertjie wat deur diakens in die wyke uitgedeel is, na die erediens te bring; deur ‘n aftrekorder direk in die bankrekening van die gemeente; of deur die ACB-stelsel.  In Meimaand elke jaar word ‘n Spesiale Dankoffer ingesamel.  ‘n Tweede bron van inkomste is die eredienskollektes (vir die gemeente) en ‘n deurkollekte elke Sondag (vir spesifieke werksaamhede van die kerkverband en goedgekeurde instansies).  ‘n Derde bron is die jaarlikse kermis ter herdenking van ons gemeente se verjaarsdag.  Die opbrengs uit rentes op beleggings, huurgelde vir ons lokale en advertensies in ons publikasies (almanak & kwartaalblad) vorm ‘n belangrike vierde bron van inkomste vir Berg-en-Dal.

Ons uitgawes bestaan hoofsaaklik uit die salarisse, lone en toelaes van personeellede; instandhouding en bedryfskostes van die kerkgeboue en terrein; bydraes tot werksaamhede van die kerkverband en dan die ondersteuning van ons ses bedieningsgroepe vir al hul werksaamhede.

Vir ons huidige begroting, kliek hier.

Die daaglikse administrasie van ons geldsake is in die hande van die kassier en word deur ‘n komitee van lidmate bestuur.

Lidmate wat kundighede op enige terrein van ons ondersteuningsbediening het, is welkom om by ons werksaamhede betrokke te raak – ons het jou nodig!