H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Bestuursraad

Die Bestuursraad (BR) van die kerkraad het ’n leidinggewende, koördinerende en ondersteunende funksie ten bate van die onderskeie bedieninge, die kerkraad en die gemeente van Berg-en-Dal.  Die BR vergader kwartaalliks waar verslae van die werksaamhede van bedieninge ontvang word, asook aanbevelings van die bedieninge aan die kerkraad.  Die BR neem kennis van hierdie verslae en berei die sakelys vir die kerkraadsvergadering daaruit voor.  Langs dié weg wil die BR ook die onderskeie bedieninge ondersteun en adviseer.

Die BR word saamgestel uit ’n voorsitter, die leraars, leierouderling- en –diaken, die voorsitters van die sewe bedieninge en drie (ondersteunings)komitees, asook die skriba van die kerkraad.

’n Belangrike funksie wat aan die BR opgedra is, is die oorhoofse bestuur van ’n aantal strategiese prioriteite wat ná deeglike besinning, oorleg en ’n omgewingsanalise aan die einde van 2008 deur die kerkraad en bedieninge geïdentifiseer is.

Leraar:
Ds. Johan Marais
VOORSITTER:
DAVE SAMUEL
Leraar:
Ds. Jan Lubbe
Leierouderling:
Victor Reitz
Kantoor Bestuurder:
RITA VAN ZYL
Onderleierouderling:
Maryna Spies
LEIERDIAKEN:
JACQUES POTGIETER
Voorsitter Erediensbediening:
Martin Laubscher
Voorsitter Eiendomme:
Jankie Botha
VOORSITTER GELDSAKEa:
ELSA PIENAAR
Voorsitter Gemeentebediening:
Ellen-Anne Swart
Voorsitter Jeugbediening:
Eduard Loots
Voorsitter Barmhartigheid- en Getuienisbediening:
Jaco van Niekerk
VOORSITTER DIENSVERHOUDINGE
MARTIE BLOEM