H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Strategiese Prioriteite

 

OMGEWINGSANALISE IN GEMEENTELIKE VERBAND

A. Sterk Punte (Intern)

 1. Suiwer Woordverkondiging & gereformeerde liturgie
 2. Hoë mate van kundigheid, belesenheid & bekwaamheid onder lidmate & personeel
 3. Meelewing in sekere dele & bedieninge van gemeente wél goed & eg
 4. Beeld na buite onder ouer generasie positief
 5. Goeie struktuur om jeug te bedien (kategese, Camisards, koshuis – nie goeie inhoud…)
 6. Sterk finansiële posisie en -bestuur
 7. Goeie infrastruktuur, geboue & fasiliteite

B. Swak Punte (Intern)

 1. Gebrek aan tyd = gebrek aan vrywilligers
 2. Mate van belangeloosheid (tydsgees) verlaag betrokkenheid
 3. Onderlinge meelewing & uitreik na mekaar nie bevredigend
 4. Helfte van gemeente (53%) dra nie gereeld by tot dankoffers & insamelings
 5. Gebrek aan deurlopende ontwikkeling van kwaliteit (geestelike) leierskap
 6. Onvermoë om nuwe intrekkers & generasies op langer termyn in te skakel
 7. Aanddienste

C. Geleenthede (Ekstern)

 1. Ligging by sirkel in woonbuurt: opsigtelik en toeganklik
 2. Goeie gesindheid in plaaslike & breër gemeenskap (bv. skole & media)
 3. Uitdagende & veeleisende tye bring herontdekking van Christelike waardes
 4. Pluralisme in samelewing & land van vele godsdienste
 5. Ontwikkelinge in kerkverband (plaaslik)
 6. Nood van allerlei aard in omliggende gemeenskappe

D. Bedreiginge (Ekstern)

 1. Tydsgees: postmodern, gesekulariseerd, individualisties
 2. Pluriformiteit in samelewing & gepaardgaande gesagskrisis
 3. Demografiese tendense: verdigting én kommersialisering van buurt
 4. Toename in kerklike aanbod & verskeidenheid = beweeglikheid van lidmate
 5. Stedelike-/landsomstandighede onseker: polities, ekonomies, misdaad

STRATEGIESE PRIORITEITE OP GEMEENTELIKE VLAK

In die lig van bostaande omgewingsanalise en op grond van goeie inligting oor die stand van ons gemeente, is die volgende strategiese prioriteite vir die komende twee jaar geïdentifiseer:

A. Suiwer verkondiging van die Woord

 • Nóg beter voorbereiding [deur genoegsame tyd, studie & VTO]
 • Nóg beter aktualisering/toepassing [deur beplanning, kommunikasie]
 • Nóg beter toerusting van ouderlinge [studie, aanddienste, kursusse, leesstof]
 • Nóg meer lidmate bereik [oor breër front; Bybelstudies ens.]

Alhoewel hierdie prioriteit altyd van sentrale belang sal bly, kan die aanspreek daarvan deurlopend en oor ’n langer termyn versprei word aangesien dit tans hiermee goed gesteld is.

B. Vestiging, uitleef en getuienis van ’n gereformeerd-Christelike identiteit

 • Verdiep koninkryksperspektief & roeping [prediking, gesprekke & leesstof]
 • Aksent op gesinsverbande en -rol [steun, gesinsdiens, ouergesprek]
 • Pinkster 2009 & 2010
 • Calvynjaar 2009 & BnD-kerkgebou = 50 [deur vieringe & in publikasies]
 • Getuienis na buite [deur daaglikse lewe én aksies]

C. Fokus op jeug en jonger/vroeg-middel generasie

 • Uitbouing van ons kategese [kurrikulum & kategete & ouers]
 • “Herwinning” van na-skoolse groepering [vestiging van omgeegroep/e]
 • Fokus op 20/30’s [vestiging van omgeegroep/e]
 • Moontlike spesialisasie van een leraar?

D. Verdieping in uitreik na mekaar en betrokkenheid by gemeentelike lewe

 • Begin by leiersgroep [werwing, verkiesing & toerusting]
 • Konsentreer op wyke [hervitalisering, komitees]
 • Uitbreiding van besoeke aan bejaardes [deur leraars]
 • Gebed en meelewing [vanuit eredienste; gebedskring]
 • Bedieninge: gawebank & beplanning [weer begin 2009 = aktivering]
 • Kommunikasie [publikasies & elektronies]
 • Moontlike oorkoms van Andrew Murray-gem. [inligting, gesprek, besluitneming]

E. Uitreiking na breëre gemeenskap, spesifiek in noodverligting

 • Bewusmaking van behoeftes [blootstelling, inligting, leesstof]
 • Aktivering van bedieninge [organisasie & vrywilligers]
 • Vorming van netwerke [oor grense heen – kerkverband]
 • Toespitsing op gesagsdraers [gesamentlik en deurlopend]
 • Soeke na eenheid

F. Finansiële volhoubaarheid

 • Realistiese begrotings: goeie inligting & prioriteite [ekstern én intern]
 • Goeie bestuur deur kundige lidmate [werf & vergader effektief]
 • Goeie kommunikasie na gemeente [terugvoer in publikasies]
 • Voortgaande ontwikkeling van metodiek [appél & innovering]
 • Uitreik na nie-gereelde bydraers [inligting, gesprek, bedien]
 • Ontginning van addisionele bronne [lokaalverhuring, erflatings]

G. Strukturering van bestuur om hierdie prioriteite effektief te implementeer

 • Bevindinge & aanbevelings van Samuels-kommissie [bestudeer, gesprek]
 • Heroorweeg & konsolideer besluitnemingsprosesse [besin, kerkraad besluit]
 • Herstruktureer Bestuursraad & Dagbestuur [besin, kerkraad besluit]
 • Konsolideer rol & posisie van Vrouediens [besin, gesprek, besluit]
 • Aanwysing van nuwe strategiese komitee