H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Kerkkalender

Besigtig die NG Kerk Berg-en-Dal kerkkalender vir 2020.

Kerkraad

Die Bestuursraad (BR) van die kerkraad het ’n leidinggewende, koördinerende
en ondersteunende funksie ten bate van die onderskeie bedieninge.

Wat glo ons?

Berg-en-Dal is `n Christelike kerk wat saam met die kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely.

NUUS

ONS GESKIEDENIS

Die NG Kerk Berg-en-Dal is op 22 September 1956 gestig as dogter van Bloemheuwel-gemeente in Bloemfontein, met die nuwe Dan Pienaar-woonbuurt in en rondom die Tempe-vallei, as bedieningsterrein. 

Die gemeente het met 720 lidmate en ’n kerkraad van 15 ouderlinge en 15 diakens tot standgekom, en die eerste leraar is in Februarie 1957 bevestig – dr. Tienie Zeeman.

GESTIG 1956

SIELSKOS
GEDAGTE VIR DIE WEEK

“Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie…” (Matteus 9:13).

Jesus van Nasaret se boodskap – “Kom tot inkeer, die koninkryk van die hemel is hier…” (Mat. 4:17) – het mense aangegryp.  Die menigtes het na Hom gestroom: eenvoudige vissermanne, siekes en ander gekweldes, ‘n Romeinse offisier met ‘n siek slaaf en ‘n Joodse Raadslid met ‘n sterwende dogtertjie, ‘n skaam vrou met ‘n rare bloedsiekte en twee blindes en een stomme mens.  Jesus het hulle genees: waar God heers, kom daar heling – want Hy het hulle gesien en “innig” jammer gekry” (Mat. 9:36).  Die koninkryk het vir nóg ‘n groep naby gekom: diegene wat deur die politieke- en kerklike maghebbers van destyds as “minderwaardig” gesien is: die eenvoudiges van gees, die armes, ander lastiges.  Jesus sê: die koninkryk van die hemel is vir júlle, geseëndes (Mat. 5:3-10)!  En Hy wys dit aan tafel: dáár sien jy wie word as “in” en wie as “uit” geag.  God is oneindig barmhartiger as wat die kerk of sinagoge of tempel of tradisie heilig is!

(JL)

KOMENDE EREDIENSTE

2020
JAnuarie

Sondag Erediens

Sondag, 2 Februarie 2020

Oggend, 09:30, Prof Jan-Albert v/d Berg

15:00, Geen Sothodiens

18:00, Wyksbyeenkomste

Waar: NG Kerk Berg-en-Dal

Sondag Erediens

Sondag, 9 Februarie 2020

09:30 – Ds. Jan Lubbe (Mat. 9:9-17; gesamentlike Nagmaalsdiens)

15:00 – Teol.std. Steve Bopane (Sotho-diens)

Aand om 18:00 – Ds. De la Harpe le Roux (Hoop in ‘n donker Bloemfontein)

Waar: NG Kerk Berg-en-Dal

Sondag Erediens

Sondag, 16 Februarie 2020

09:30 – Ds. Johan Marais; gesinsdiens in die saal

15:00 – Teol.std. Steve Bopane (Sothodiens)

Aanddiens 18:00 – ds. Jan Lubbe.

Waar: NG Kerk Berg-en-Dal

WAAR IS ONS?

ADRES

H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat
Dan Pienaar, Bloemfontein, 9301

VOLG ONS

Kontak besonderhede
Epos: info@bergendalkerk.co.za
Kontak nommer: 051 436 2750
WIL JY DEEL WORD
VAN ONS GEMEENTE?
WIE KONTAK
EK WAARVOOR?