H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Pastorale Brief aan Gemeente – Maart 2020

Pastorale Brief in die Lydenstyd, 2020
NG Kerk Berg-en-Dal

Geagte gemeente,

Die kommerwekkende situasie in ons land het die Bestuursraad van Berg-en-Dal genoodsaak om Maandagaand 16 Maart byeen te kom en die moontlike impak van die Covid 19-pandemie op ons gemeente en gemeenskap te bespreek. Ons het na mekaar en na medici in die gemeente geluister, verskillende opsies oorweeg en daaroor gebid. Ons is diep onder die indruk van die werklike bedreiging wat hierdie pandemie vir kwesbare groepe soos pensioenarisse en bejaardes inhou; vir mense wie se gesondheid broos is vanweë lae immuniteit, emfiseem, tuberkulose of diabetes; vir minderbevoorregtes en armes. Dit is ‘n hoogsaansteeklike virus en ons moet die noodmaatreëls van die regering en gesondheidsdienste om die vinnige verspreiding daarvan te bekamp, steun. Ons besef ook dat dit allerlei vrese by mense oproep en dat die ekonomiese gevolge hiervan geweldig kan wees. U as lidmate se welsyn in hierdie kritieke volgende paar weke weeg vir ons baie swaar; so-ook die roeping wat ons as gemeente het om juis nou lig en hoop in ‘n wêreld in nood te wees. Ons boodskap bly: Op berge en in dale, oral en ook nou, is ons voor God se liefdevolle aangesig. Hy is ons toevlug in nood (Psalm 46), en as ‘n gemeente wil ons dit nie net in woorde sê nie; ons daaglikse optrede moet dit wys – omdat ons Hom vertrou, bly ons kalm; omdat Hy ons aan mekaar verbind, leef ons bedagsaam en barmhartig…

In die lig hiervan, gee ons die volgende reëlings aan u deur:

  1. Vanaf Woensdagmiddag, 18 Maart om 14:00 tot Dinsdag, 14 April 2020 (ná die Paasnaweek) word alle kleingroep-byeenkomste by Berg-en-Dal afgestel. Dit sluit in die weeklikse Bybelstudies, gebedsgroepe, kategese, Werkersklasse, die Kuierklub, Gemeentemark en ander vergaderings.
  2. Die kerkterrein en -geboue sluit vanaf Woensdag, 18 Maart om 14:00 tot Dinsdag, 14 April vir alle ander byeenkomste en gebruik deur huurders en die publiek. Dit sluit ook die kerkkantoor in. Ons sal die situasie aan die begin van April heroorweeg.
  3. Die personeel van Berg-en-Dal bly aan diens volgens hul gewone ure en verlofreëlings deur hierdie tyd, maar sal vanaf hul huise, per selfoon en via die internet die nodige werk verrig. Enige navrae kan na kantoor@bergendalkerk.co.za gerig word of na die gewone selnommers (sien Almanak), die webblad of Facebookbladsy van Berg-en-Dal. Beide leraars is bereikbaar by 082-784-9362 (ds. Jan) of 084-517-8052 (ds. Johan) – kontak ons asb. onmiddellik in geval van nood of ander pastorale behoeftes. Aangesien ons fasiliteite ook sluit, gaan die kombuis- en terreinpersoneel nie gedurende hierdie weke inkom nie, tensy die situasie sou verander. Ons bied aan al ons personeel ondersteuning vir hul eie gesondheid, asook hul gewone vergoeding – in hierdie tyd moet ons na mekaar omsien en sekerheid bied.
  4. Die hartklop van ons gemeentelike lewe saam met mekaar, is die eredienste op Sondae. Ons het die nasionale reëling van byeenkomste rakende meer as 100 persone in ag geneem, maar óók dat ons géén lidmaat aan die gevaar van infeksie bloot wil stel nie. Daar sal gevolglik nie op 22 en 29 Maart gewone eredienste in die kerkgebou plaasvind nie; ook geen Sothodienste. Vir beide Sondae berei ons ‘n liturgie met gebede en liedere, ‘n Skrifgedeelte en samevatting van die boodskap voor en sal ons dit as ‘n spesiale “Fokus”-blaadjie op Vrydae via selfone, die internet én “per hand” na lidmate versprei. U kan dit dan volg saam met die beplande beeldsending van ‘n geslote erediens in die kerkgebou wat daardie Sondagoggende op ons nuwe YouTube-kanaal uitgesaai gaan word. ‘n Skakel na hierdie kanaal sal na u selfoon gestuur word, sowel as op ons webblad en Facebookbladsy geplaas word – kliek daarop en beleef ‘n erediens in Berg-en-Dal op ‘n nuwe manier saam met ons…
  5. Wat die erediens op Palmsondag, 5 April betref – die begin van Groot Lydensweek – sowel as die stille oggendwydings (6-9 April) en dienste oor Paasnaweek (Donderdagaand, Goeie Vrydag en Paassondag, 9-12 April) sal ons weer met u kommunikeer. Ons het geen twyfel dat hierdie pandemie vir baie mense ernstige gevolge inhou, maar dit is ook juis in Lydenstyd dat ons in mekaar en die wêreld se leed deel, dit stil dra én aan die hoop en nuwe lewe in Christus vashou – spesifiek, Sy opstanding. Hoe ons dit vanjaar gaan herdenk, sal ons met verantwoordelikheid en ‘n fyn aanvoeling bedink en aan u leiding daaroor gee.
  6. Sou daar in hierdie tyd ‘n begrafnis of gedenkdiens gehou moes word, sal ons die familie met deernis en praktiese reëlings bystaan – Berg-en-Dal en haar fasiliteite bly ons geestelike tuiste, tot aan die einde.
  7. In ‘n tyd soos hierdie is dit nodig dat ons mekaar moed inpraat en op allerlei maniere ondersteun. Enersyds wys ons alle fopnuus, valse inligting of boodskappe bedoel om paniek te saai, ten sterkste af. Maar andersyds roep ons u op om die omgee onder mekaar te versterk deur in u bure en veral die kwesbares (bejaardes, eensames) belang te stel – verneem na mekaar se welstand, bied hulp aan met inkopies wanneer nodig, bemoedig en ondersteun wanneer mense siek word. Nie net onder lidmate nie, óók u werknemers tuis of elders – laat ons vir mekaar bid. Die sorg vir etes by Bloemshelter gaan voort soos gereël. As leraars wil ons in hierdie weke in noue verbinding met u bly; ons gaan ook die ouderlinge, diakens en wyksleidsters inspan om hiermee te help. Fisies moet ons noodgedwonge verder van mekaar af staan, maar in ons harte en deur gereelde kommunikasie, náder aan mekaar.
  8. U sal besef dat hierdie gebeure groot implikasies het vir ons gemeente se beskikbare middele om ons bediening te laat voortgaan – spesifiek finansieel. Waar nodig sal ons minder-bevoorregtes bystaan en het ons alreeds besluit om reserwefondse daarvoor beskikbaar te stel. Met geen eredienskollektes in die volgende weke egter, doen ons ‘n beroep op u om via internetbankdienste of direkte inbetalings of in ‘n koevertjie, ‘n dankofferbydrae te bly gee – dit is vir die NG Kerk Berg-en-Dal, by ABSA, rek.no. 470-580-011.

Daarmee volstaan ons eers. Neem asseblief verantwoordelikheid vir u gesondheid en dié van die mense rondom u. Oorweeg dit ernstig om ‘n gewone griepinspuiting in die volgende dae te neem. Was u hande gereeld. Eet gesonde, vars kos. Slaap genoeg. Beperk u bewegings in die publiek tot die noodsaaklikste. Bid vir die regering en gesondheidswerkers. Bid vir ons land, vir Afrika. Bid vir geliefdes ver hiervandaan; van Nieu-Seeland en Asië tot Europa, Kanada en die Amerikas.

En nou dra ons u op aan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troosvolle gemeenskap van sy Heilige Gees. Amen.