H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Pastorale Brief aan Gemeente – Mei 2020

Pastorale Brief kort voor Hemelvaart 2020     
NG Kerk Berg-en-Dal

Geagte gemeente,

In die derde week van Maart 2020, toe ons as Bestuursraad van Berg-en-Dal inderhaas reëlings moes tref vir die Covid 19-afgrendeling, het ons gedink dit raak hoofsaaklik ons eredienste en ‘n paar kleiner byeenkomste.  Dat ons spoedig weer sou kon hervat…  Nou, sewe weke later, besef ons dat die impak van hierdie pandemie en die ekonomiese- en sosio-maatskaplike gevolge daarvan, véél wyer strek as wat ons kon dink.  ‘n Groeiende kommer en gevoel van onsekerheid het in ons gemeenskappe posgevat.  Werkgewers en werknemers is onseker, skoolbesture soek naarstigtelik na planne, kinders se drome oor ‘n matriekjaar of sportseisoen val uitmekaar, bejaardes is bang vir gesondheidsrisiko’s, die winter breek aan en honger neem toe.  Ons probeer ‘n nuwe “normaal” te vind.  Dis teen hierdie agtergrond dat ons Bestuursraad Maandagaand, 11 Mei, vergader het en gee ons die volgende deur:

 

  1. Eredienste:

Ons moes weens die gesondheidsgevaar die kerkdeure toetrek vir eredienste en só gaan dit nog ‘n hele ruk moet bly, jammer.  Danksy tegnologie – wat ook nie altyd werk (!) – het die krisis wél ‘n kans gebied: ons kon eredienste vooraf opneem en uitstuur, lidmate kon dit ín hul huise volg, die musiek beleef, selfs ‘n Paasnagmaal gedenk en is opnames aan familie en vriende gestuur; “ons aanbidding het ‘n uitreik” geword, ‘n getuienis.  Dankie vir waarderende terugvoer.  Ons besef dat genoeg data of wi-fi nie vir almal ewe beskikbaar is nie en reken daarom met beperkinge aan die tydsduur en inhoud van opnames.  Maar ons wil lidmate aanmoedig om die eredienste te probeer volg op YouTube of by www.ngkbergendal.co.za, en só daardeur opgebou en bemoedig te word.  Julle kan uitsien na…

  • Vanaf 24 Mei lei ds. Johan Marais die eredienste (ds. Jan Lubbe is dan met langverlof); ‘n oggenddiens elke Sondag.
  • Die Pinksterreeks gaan vanaf 25 tot 28 Mei deur ds. Johan gelei word, ook opgeneem en uitgestuur. Sy tema, “Nuutgemaak”, en die Skrifgedeeltes kom uit Romeine 5 tot 8.
  • Jan-Albert v/d Berg en ds. Barnard Steyn gaan eredienste lei, en so-ook dr. Stephan v/d Watt uit Japan (die tegnologie maak sy “besoek” aan ons moontlik!).

 

  1. Kategese en Jeugbediening:

Weens die ontwrigting waaronder skole deurloop, het ons eers gewag – maar, vanaf Sondag, 24 Mei, hervat ons ons kategese aanlyn.  Elke kategeet sal met sy/haar groep kinders skakel en julle as ouers daarby betrek: ons verneem dat jul uitstekende onderwysers geword het!  Die slegte nuus is dat ons ons belydeniskamp van 4-6 Julie moes uitstel, onbepaald.  Dit benadeel ons begeleiding en afronding van die Graad 11’s en sal ons moontlik die datum van jul belydenisnaweek eind-Oktober moet hersien – ons sal jul nog laat weet.  Intussen gaan ons jeugwerkers – Domonic Basson en Lunette Visser – ons koshuiskinders help ondersteun.  Ons gedagtes is ook by die Matrieks: ons besef jul teleurstelling is groot en bid vir krag en moed om tóg jul laaste skooljaar met toewyding te kan voortsit – baie sterkte!

 

  1. Gemeentebediening:

As Bestuursraad besef ons dat lidmate van alle generasies tans soek na lig, na hoop.  Mense kry swaar, daar is verskillende soorte van spanning wat in hierdie tyd opbou, in verhoudinge, tuis, by die werk…  Daarom stel ons hiermee die skakel na Kerkbode aan lidmate beskikbaar; diegene wat ingeteken het vir die papierkoerant van die NG Kerk én alle ander belangstellendes – dalk vind jy hier interessante inligting, perspektiewe en inspirasie:

https://kerkbode.christians.co.za

Waar moontlik het ons Bybelstudiegroepe ook aanlyn hervat of gesels hul saam, en gaan ons ook ‘n “wyksbyeenkoms” aanbied vir Sondagaand, 31 Mei (ds. Jan sal dit opstel) – ter voorbereiding vir die Nagmaal, 7 Junie.  Ons is bewus daarvan dat in verskeie wyke die ouderling, diaken of wyksleidster baie mooi na jul omsien, inligting deurgee, verneem hoe dit gaan: neem asb. vrymoedigheid om met hulle of ons leraars kontak te maak in geval van siekte of nood.  Ons bid vir mekaar…

 

  1. Brood en Woord, naby en ver, sorg en omgee – ons Getuienisbediening:

Die kerkdeure het toegegaan, maar die kerkdeure het ook oopgegaan!  Berg-en-Dal het volgehou met die etes by Bloemshelter Vrydagaande – dankie aan wyke wat getrou sorg en aan Jaco van Niekerk (voors. Getuienisbediening) wat dit koördineer en gaan aflaai.  Ons ondersteuning aan Ooshoek-gemeente gaan voort, so-ook aan Hospice Bloemfontein en Sunflower House.  Aan Siëta Tehuis vir Bejaardes het ons addisionele finansiële steun gebied; Hannah Geyser en haar span saai die ere-dienste daar uit, pastorale sorg word gebied en verlede Donderdag ‘n biduur.  Ons het fondse oor-betaal na Tweetoringkerk en die NGKA & VGK-gemeentes in Botshabelo vir hul voedingsprogramme, en aan die Setshabelo Plek van Veiligheid vir kinders; ons Timoteus Uitreikgroep koördineer dit daar.  ‘n Paar studente in nood is gehelp.  En dan het 42 vrywilligers uit die gemeente begin broodjies smeer wat elke 2e dag in Heidedal en Bergman Square aan bykans 600 behoeftiges iets te ete bied, saam met maalvleis en patats wat deur lidmate geskenk is.  Baie dankie!  In totaal sover, is R 135 000,00 aan hierdie genoemde noodlenigingsprojekte bestee.  Maar óók: die bydraes van lidmate tot ons Covid-19 Noodfonds beloop nou al R 80 000,00+.  Dankie aan Pick & Pay Prellerwalk vir júl skenking!  Benewens ons konkrete hulp, is gebede nodig vir almal wat iewers ‘n hand bysit om nood te verlig, en vir die “carers.”  Vir God tel barmhartigheid, die groot liefdesgebod.  Laat ons volhou om goed te doen.

  1. Ondersteuningsbediening en administrasie:

Hoewel al ons personeel aan diens is, is die kerkkantoor steeds gesluit – ons werk van die huis af en enige navrae kan gerig word; kommunikeer gerus met Rita, Adri of Ampie.  Sover kon ons nog almal se salarisse betaal en het ons ook van die WVF ‘n bydrae hiertoe gekry.  Alle ander verpligtinge kon ons nog nakom, asook ‘n onderneming aan die Vrystaatse Sinode om ‘n R 1 000 per Sondag as deurkollekte vir hul noodsaaklike projekte oor te betaal.  In Maart was ons inkomste meer as verwag, in April het dit afgeneem – en ons verstaan: alle lidmate voel die impak van hierdie gebeure aan hul eie beursies en op hul tafel.  Daarom het die Bestuursraad besluit om die Spesiale Dankoffer van Mei uit te stel totdat ons op ‘n beter plek aangekom het; moontlik ook die Kermis in September.  Wanneer ons mekaar weer kan sien en saamwees, dán sal ons feesvier!  Daarby is ons opnuut dankbaar vir die Max en Lorette Williams-erflating wat ons nou instaatstel om tekorte aan te vul en ons Noodfonds sterk te maak om te help waar mense ly.  En só leer ons om die Here te vertrou: Hy voorsien.  Waar lidmate kan, weet ons dat julle deur dankoffers en eredienskollektes vir Berg-en-Dal sal bly sorg.  Daarvoor het ons ook die nuwe SnapScan-sisteem goedgekeur, en vind jul hierby meer inligting daaroor vir dié wat dit wil gebruik.  Oudl. Niel du Plessis (voors. Geldsake), wat baie doen vir ons finansiële bestuur in hierdie tyd, verwys na die “geloofsgetuies” van Hebreërs 11, mense wat hul oog op die beloftes van God bly hou en op hul pelgrimspad moedgehou het.

Ons wil jul daarom bemoedig, en groet, met die seënbede van Psalm 20:1 –
“Mag die Here jou gebed verhoor op die dag van nood, mag Hy jou te hulp kom uit Sion.”