H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Wat Glo Ons?

Wat glo ons?  EN, WAARHEEN IS ONS OPPAD?

Berg-en-Dal is ‘n Christelike Kerk wat saam met die Kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely: 
“Ons glo in God die Vader, die Almagtige,
Skepper van die hemel en die aarde.
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is
en ter helle neergedaal het;
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
wat opgevaar het na die hemel
en sit aan die regterhand van God,
die almagtige Vader,
van waar Hy sal kom om te oordeel
dié wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ‘n heilige, algemene Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ‘n ewige lewe.”

Berg-en-Dal deel ons Christelike geloof in besonder met daardie kerke wat uit die Reformasie van die 16e eeu gegroei het, en daarom onderskryf ons die Drie Formuliere van Enigheid – die Nederlandse Geloofsbelydenis (1559), die Heidelbergse Kategismus (1561) en die Dordtse Leerreëls (1618-1619).

Saam met hierdie belydenisskrifte betuig ons as volg:

Aangaande die Woord van God –

“Ons ken God deur twee middele: eerstens, deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld.  Dit is immers voor ons oë soos ‘n mooi boek waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is wat ons die onsigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en Goddelikheid, duidelik laat sien…  Tweedens maak Hy Hom deur sy heilige en Goddelike Woord nog duideliker en meer volkome aan ons bekend en wel soveel as wat vir ons in hierdie lewe tot sy eer nodig is en tot die saligheid van hulle wat aan Hom behoort.  Ons bely dat hierdie Woord van God nie deur die wil van ‘n mens gestuur of voortgebring is nie, maar die heilige mense van God het dit, deur die Heilige Gees gedrywe, gespreek (2 Pet. 1:21).  Daarna het God deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid, sy dienaars, die profete en apostels, beveel om sy geopenbaarde Woord op skrif te stel…  Ons glo sonder twyfel alles wat daarin vervat is, nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie, maar veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is…  Ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie Woord van God in ‘n enige God, een enige Wese, in wie drie Persone is, naamlik die Vader en die Seun en die Heilige Gees… Die Vader is die oorsaak, oorsprong en begin van alle sigbare en onsigbare dinge.  Die Seun is die Woord, die wysheid en die beeld van die Vader.  Die Heilige Gees is die ewige krag en mag wat van die Vader en die Seun uitgaan.”

(Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikels 1-9)

Aangaande die troos waaruit ons leef –

Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe?

“Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue Verlosser Jesus Christus behoort.  Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos.  Hy bewaar my op so ‘n wyse dat, sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie.  Alles moet inderdaad tot my saligheid dien.  Daarom verseker Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe.”

(Heidelbergse Kategismus, Sondag 1)

Aangaande die Kerk – 

Wat glo jy van die heilige, algemene, Christelike kerk?

“Dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir Hom ‘n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy Gees en Woord in die eenheid van die ware geloof van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou en dat ek daarvan ‘n lewende lid is en ewig sal bly.”

(Heidelbergse Kategismus, Sondag 21)

* * * * * * *

Berg-en-Dal vereenselwig ons met die Roepingsverklaring wat in 2002 deur die Algemene Sinode van die NG Kerk uitgespreek is, te wete:

“Tydens die vergadering van die Algemene Sinode het ons al hoe meer oortuig geraak van die liefde van Christus en daarom ook van die NG Kerk se roeping en plek in Suider-Afrika.

Daarom:

verbind ons ons opnuut aan die Here wat ons kerk 350 jaar gelede hier geplaas het.  Ons dank Hom vir die voorreg om ook nou nog deel van sy kerk te kan wees.  Ons is daarvan oortuig dat net die evangelie van Christus ons op ‘n pad van heil kan plaas.  Daarom wil ons as kerk die Woord van die Here tydig en ontydig verkondig en orals getuienis aflê van die hoop wat in ons leef.

verbind ons ons opnuut aan ons kontinent, in die besonder Suider-Afrika.  Die tragiese verhale van die allerverskriklikste vorms van geweld, die geweldige omvang van armoede en gevolglike hongersnood, die konsekwensies van die vigspandemie, die gebrek aan respek vir mense, diere en die omgewing en ook ons aandeel daaraan, het ons ontstel.  Die Sinode betuig sy meegevoel aan die talle slagoffers.  Ons wil ook ‘n verskil maak.  Daarom verbind ons ons om mee te werk aan oplossings vir ons samelewing.  Ons stel ons as kerk beskikbaar om op elke vlak waar ons kan help betrokke te raak.  Ons verseker die owerheid van ons voorbidding en ons verbintenis tot diens aan die gemeenskap.

verbind ons ons tot groter eenheid met ander kerke.  Ons wil graag herenig met ons kerkfamilie, soos ons God dit wil hê.  Ons wil ook graag ons ekumeniese bande bevestig en uitbrei en met alle Christene hande vat om ons lande op te bou en pynlike omstandighede te verlig.

roep ons gemeentes op om by die genesing van ons land betrokke te raak.  Ons dank die Here vir die toegewydheid van ons lidmate en die talle positiewe aksies waarvan ons orals hoor.  Kom ons wys die wêreld opnuut dat ons as ‘sout van die aarde’ en ‘lig vir die wêreld’ God se Koninkryk wil laat kom.

Ons het ‘n Here.  Ons is hier.  Ons is sy Kerk.  Aan God al die eer.”

Berg-en-Dal was sedert 1999 in gesprek oor die gronde vir ons bestaan as gemeente en die roeping wat ons in hierdie tyd en konteks moet uitleef.  Na vele gebede, eredienste, wyksbyeenkomste, gesprekke en vergaderins het die kerkraad in November 2003 die volgende as visie vir die gemeente aanvaar:

“OP BERGE EN IN DALE – ORAL VOOR GODS AANGESIG”

Ter motivering is gesê dat dit Bybels is, op God fokus, die ganse lewe (koninkryk en kerk) betrek, eg-Gereformeerde vertroue en dankbaarheid verwoord, normatief is vir al ons handelinge, kort en helder klink en uniek deur ons gemeente gesê kan word!

Om ons visie in ons daaglikse bestaan sigbaar uit te leef, het ons die volgende as ons roeping aanvaar:

“Die NG Kerk Berg-en-Dal is geroep om God Drie-Enig te verheerlik –

uit dankbaarheid vir sy genade en liefde,
en vir die geloof wat Hy in ons harte brandend hou,
in gehoorsaamheid aan Christus,
deur sy Woord en Gees gelei,
en in die eenheid van die ware geloof saamgebind.

Ons is oortuig dat dit kan gebeur wanneer ons as gemeenskap van gelowiges,

God aanbid en vreugdevol loof
onder die suiwer bediening van sy Woord en die sakramente in ons eredienste;

ons in geloof, hoop en liefde groei
deur die persoonlike en gesamentlike bestudering van sy Woord
en ons Christelike belydenis,
deur die onderrig daarvan aan ons kinders,
deur die onderlinge omsien na en sorg vir mekaar,
en deur toewyding in gebed;

ons die Evangelie van Jesus Christus deel
deur ons woorde en dade,
in opregtheid en nederigheid,
aan almal met wie ons hierdie tyd en omgewing deel,
asook met hulle verder weg na wie toe ons gelei mag word;

ons daagliks volgens die eise van Gods Woord leef,
saam en afsonderlik,
elkeen volgens sy of haar gawes,
op die verskillende akkers van sy Koninkryk
en in die verwagting van ‘n nuwe hemel en nuwe aarde.

Om ons hiertoe in staat te stel –
deur verkondiging, toerusting, administrasie en bestuur,
sonder ons onder leiding van die Heilige Gees, lidmate af
om in die ampte van leraars, ouderlinge en diakens te dien
of om sekere funksies te vervul,
en verklaar ons ons van harte bereid om hierin met hulle saam te werk.”

* * * * * * *

In die afgelope aantal jare het Berg-en-Dal ‘n selfstandige mening rakende belangrike sake in die kerklike lewe ingeneem – onder andere die bediening van die Nagmaal aan dooplidmate (die sg. Kindernagmaal) en die kwessie van kerkhereniging in die familie van NG Kerke.  Hierdie standpunte is elders op ons webblad te lese.